Proste administrowanie PPK z systemami Sygnity Business Solutions

Co oznacza PPK

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK), to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia.

Kogo dotyczy program PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe będą stanowiły obligatoryjny pakiet świadczeń pracowniczych. Obowiązek wyboru instytucji oraz utworzenia PPK będzie spoczywał na pracodawcy.

Zapis do PPK dla pracowników, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe jest:

ppk1

 

 

 

 

 

Programowi PPK nie będą podlegały osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy. Z obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych i wprowadzania będą zwolnieni:

 • mikroprzedsiębiorcy jeśli wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z wpłat na PPK,
 • pracodawcy, którzy w dniu objęcia go przepisami ustawy posiada funkcjonujący Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami min. 3,5% oraz udziałem pracowniczym min. 25%,
 • podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą.

Pracodawcy czasowo nie będą musieli  dokonywać wpłat na PPK w okresach przestoju ekonomicznego, w przypadku niewypłacalności, w okresie przejściowego ograniczenia lub zaprzestania działalności spowodowanej powodzią.

Od kiedy PPK?

Termin wprowadzenia PPK będzie uzależniony od ilości zatrudnionych w firmie osób, jednak obowiązek samego wprowadzenia PPK dotyczy każdego pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika.

ppk2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość składek dla przedsiębiorcy

Jednym z głównych kosztów po stronie zatrudniającego będą składki uiszczane na konto uczestnika PPK:

 • składka podstawowa w wysokości 1,5% od pensji brutto pracownika – składka jest obowiązkowa,
 • składka podstawowa w wysokości do 2,5% od pensji brutto pracownika – składka jest dobrowolna.

Wpłaty te nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

PPK –  obowiązki dla pracodawców

Ustawa nakłada na pracodawców szczególne obowiązki związane z ich udziałem w PPK. Najważniejsze z nich to:

ppk3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja PPK z wykorzystaniem systemu IT

Administrowanie PPK może wiązać się z szeregiem wykonywanych skomplikowanych i czasochłonnych czynności, które będą dodatkowym obciążeniem dla działów HR.

Czynności do wykonania przez  pracodawców w zakresie administracji PPK to m.in.:

 • utworzenie listy pracowników objętych PPK, jej aktualizacja i weryfikacja pod względem obowiązku ustawowego,
 • zapewnienie możliwości składania dyspozycji przez pracowników w ramach ich PPK,
 • obowiązek realizacji wpłat do PPK,
 • rozliczanie składek PPK pracowników,
 • udzielanie informacji o środkach przekazywanych na PPK przez pracodawców,
 • raportowanie o wysokości składek i ilości uczestników PPK,
 • bieżącą współpracę z wybraną instytucją finansową zarządzającą PPK.

Pracodawcy powinni uwzględnić m.in. koszty związane z modernizacją systemów kadrowo-płacowych, dzięki którym możliwe będzie realizowanie zadań pracodawcy określonych w ustawie.

Wsparciem dla działów HR w administrowaniu i zarządzaniu PPK z pewnością będą wdrożone procesy i rozwiązania zastosowane w systemach IT. Nasza Firma oferuje klientom nowatorskie rozwiązania w ramach produktów autorskiego systemu ERP- Quatra Max oraz Portalu Pracownika:

ppk4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kary za brak PPK

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o PPK w ustalonym terminie podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Przewidziana jest też kara za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł podlega pracodawca, który nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie będzie dokonywać wpłat na PPK, nie będzie prowadził stosownej dokumentacji lub będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTAMI

Maciej Kubica

Dariusz Zimorski