Nowy plik JPK-VAT

Zmiany w obowiązkach sprawozdawczych! Nowy plik JPK-VAT

Od października 2020 r. znosi się obowiązek  przekazywania  informacji o prowadzonej ewidencji w formie plików  JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zgodnie z nowymi wytycznymi ww. deklaracje wraz z informacją o ewidencji zastępowane są przez jeden dokument elektroniczny: JPK_VAT, w formie:

 • JPK_V7M
 • JPK_V7K

JPK_V7M w nowej formie każdy czynny podatnik od towarów i usług  musi przekazać co miesiąc do urzędu skarbowego. Jeśli podatnik nie dokonał żadnych szczególnych metod rozliczeń – obowiązany jest składać właśnie ten dokument – nie później niż 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu, za okres od października 2020 r. – zatem pierwszy plik zostanie wysłany do 25 listopada 2020 r.

Plik JPK_V7M deklaracja miesięczna

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, składający się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W części ewidencyjnej znajdują się informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. W części deklaracyjnej znajduje się deklaracja VAT-7 dla podatnika rozliczającego się co miesiąc (jest to wtedy plik JPK_V7M) albo deklaracja VAT-7K, dla podatnika rozliczającego się co kwartał (jest to wtedy plik JPK_V7K).

jpk1

W nowym schemacie pliku JPK V7 konieczne będzie uwzględnianie:

 • oznaczenia grup towarów i usług wrażliwych – Kody GTU (13 grup),
 • oznaczenia dla transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT- specyficzne Procedury transakcji,
 • oznaczenia dowodów sprzedaży (Kody typów dokumentu):
  • raportu fiskalnego („RO”),
  • wewnętrznego opodatkowania („WEW”),
  • faktury do paragonu (jako „FP”),
 • oznaczenia faktur zakupu:
  • faktury VAT RR „VAT_RR”,
  • dokument wewnętrzny „WEW”,
  • faktura metoda kasowa „MK”,
  • podatek naliczony z tytułu importu towarów „IMP”,
  • transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności „MPP”.

Zmiany w systemie Quatra Max

Zmiany prawne, mające na celu uproszczenie formalności, powodują konieczność dostosowania i zaktualizowania programów księgowych, nie tylko w zakresie generowania i wysyłania pliku JPK V7, ale także możliwości wprowadzania dodatkowych opisów faktur.

W naszym systemie wprowadziliśmy szereg zmian pozwalających na prawidłowe, zgodne z nowymi przepisami, rejestrowanie faktur sprzedaży i zakupów z uwzględnieniem wprowadzania dodatkowych informacji na tych dokumentach oraz  typu prowadzenia działalności.

 • Kody GTU

W systemie Quatra Max zapewniono możliwość oznaczania:

 • pozycji dokumentu sprzedaży i korekty grupami towarów i usług z poziomu edycji artykułu:

jpk2

 • artykułu grupą towarów i usług, która jest podpowiadana na pozycjach dokumentów sprzedaży i korekt:

jpk3

 • Procedury JPK

W systemie zapewniono możliwość oznaczania dokumentów sprzedaży (oraz dokumentu WNT i UE) następującymi procedurami JPK:

 • B_MPV_PROWIZJA – Usługi dot. transferu bonu różnego przeznaczenia,
 • B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia,
 • B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towaru do podatnika emitującego bon,
 • EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • I_42 – WDT po imporcie procedurą 42,
 • I_63 – WDT po imporcie procedurą 63,
 • MR_T – Świad. usług turystyki marża,
 • MR_UZ – Dostawa towarów używanych marża,
 • SW – Sprzedaż wysyłkowa,
 • TP – Powiązanie podmiotów.

Zapewniono, także możliwość ustawienia domyślnych procedur w definicjach typu dokumentu (B_MPV_PROWIZJA, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, EE, I_42, I_63, MR_T, MR_UZ, SW) „ListaDomyslnychProcedurJPK”:

Typy dokumentów:

jpk4

Edycja dodatkowego atrybutu typu dokumentu:

jpk5

Zapewniono wskazanie powiązania podmiotu z firmą lub jednostką podatkową (TP) w kartotece Kontrahenta:

jpk6

Zapewniono ustawianie procedur na dokumencie z poziomu zakładki „Procedury JPK” okna poprawiania dokumentu:

jpk7

 • Kody typów dokumentów

W systemie zapewniono od 01.10.2020 r.  możliwość rejestrowania sprzedaży detalicznej przez dokument zbiorczy – dokument kategorii „Raport fiskalny”. Dokument dodawany jest do rejestru VAT – „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

W programie umożliwiono oznaczanie dokumentów zakupu krajowego jako:

 • “MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy. Znacznik jest możliwy do zmiany.
 • “Dok wew.” – dokument wewnętrzny. Znacznik jest możliwy do zmiany.
 • “VAT RR” – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.

Edycja dokumentu zakupu:

jpk8

Zapewniono obsługę dodawania Faktur do paragonów do dedykowanego rejestru Vat sprzedaży – Typ rejestru „Faktury do paragonów”.

jpk9

Zachęcamy do skorzystania z naszych dedykowanych rozwiązań w systemie Quatra Max, aby ułatwić Państwu wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w Waszych Organizacjach.