0
Efektywne zarządzanie i planowanie
0
Kontrola czasu pracy
0
Komunikacja z urządzeniami i systemami zewnętrznymi
0
Optymalizacja procesów kadrowych i płacowych

Quatra Max Personel

Moduł usprawnia procesy zarządzania personelem uwzględniając uwarunkowania prawne i strategię organizacji. Umożliwia planowanie i rozliczanie kosztów wynagrodzeń. Dzięki wdrożeniu w firmie przynosi wymierne korzyści:

efektywne planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi firmy
obsługa wszelkich operacji kadrowo – płacowych dotyczących pracowników i współpracowników
planowanie i kontrola czasu pracy osób pod kątem skutecznej realizacji zadań
rozwój kadr zgodny z przyjętym przez firmę modelem zarządzania personelem
podział kosztów pracy ze względu na rozliczenia z jednostką finansującą, usprawnienie i optymalizacja procesów kadrowych i procesów obsługi płac, w zakresie rekrutacji, naliczania wynagrodzeń, obsługi rejestracji i rozliczania nieobecności oraz rozliczania czasu pracy
komunikacja z urzędami – ZUS (Płatnik, e-zwolnienia), US (e-deklaracje), bankami (przelewy elektroniczne)
komunikacja z zewnętrznymi systemami, w tym SODiR
integracja z branżowymi systemami do planowania i rozliczania czasu pracy
lepsze zarządzanie dzięki przypomnieniom o terminach ważnych zdarzeń: ważność badań lekarskich, szkoleń BHP, egzaminów okresowych, umów o pracę, itp.
generowanie zestawień dla GUS
generowanie i mailowa wysyłka zaszyfrowanych pasków płac
tworzenie kart pracy dla pracowników z dokładnością do zleceń

Moduły funkcjonalne

kadry

Kadry

Umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie różnego rodzaju danych kadrowych. Zapewnia ułatwiony dostęp do informacji o pracowniku oraz możliwość wykonania różnorodnych jakościowych i ilościowych analiz dotyczących zatrudnionych. Umożliwia ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy (RCP), kartami pracy, systemami bankowości elektronicznej oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

place

 Płace

Zapewnia sprawne zarządzanie listami płac, współpracę z programem Płatnik. Umożliwia definiowanie różnorodnych, charakterystycznych dla danej organizacji list płac, np. głównych, dodatkowych, zaliczkowych i korygujących.

karty pracy

Karty Pracy

Umożliwia szczegółową rejestrację aktywności pracowników i współpracowników oraz rozliczanie kosztów wynagrodzeń w oparciu o zaewidencjonowane czynności.

rcp

Rcp

Zapewnia współpracę z urządzeniami RCP, umożliwia automatyczne rozliczenia czasu pracy.

przelewy

Przelewy elektroniczne

Służy do generowania plików importowych do zewnętrznych systemów bankowych. Obsługuje przelewy wynagrodzeń i obciążeń komorniczych.

fundusze

Fundusze Pracownicze

Wspomaga zarządzanie takimi funduszami, jak: Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFSŚ), Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy (ZFM), Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP). Umożliwia automatyzację w zakresie ewidencjonowania i rozliczania wniosków pracowniczych.

grafik

Grafik Czasu Pracy

Wspomaga zarządzanie czasem pracy, ułatwia planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników. Umożliwia rejestrowanie planowania i wykonania czasu pracy dla pracowników funduszu osobowego, jak i współpracowników funduszu bezosobowego.

trwale

Plan aktualizacji Quatra Max

  • 31.12.2020 – aktualizacja do wersji  3.04.02.000.01 (m.in. zmiany w pitach)
  • 31.03.2021 aktualizacja do wersji  3.04.02.000.02 (m.in. zmiany w PPK)